บุคลากร

นายฉัตรกุล พรมอ้น 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีลองกลาง
 

 
 
นางสายใจ มาทน
ครูชานาญการพิเศษ
 
 
 

นางพัชรวรรณ  กล้วยภักดี
ครูชำนาญการ
 
 

นางฉวีวรรณ  สามหมอ
ครู คศ.1