ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านชีลองกลาง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้านชีลองกลาง ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000 โทรศัพท์ 0-44 870-306 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.3 มีเขตบริการ 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านชีลองกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

2. ข้อมูลด้านการบริหาร

2.1 ชื่อ-สกุลผู้บริหาร นายฉัตรกุล พรมอ้น ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีลองกลาง วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต) สาขา บริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2525

2.2 ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านชีลองกลาง ตั้งอยู่ที่บ้านชีลองกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 เนื้อที่ 8 ไร่

ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 110 คน เป็นนักเรียนชาย 67 คน เป็นนักเรียนหญิง 43 คน ชั้นอนุบาล มี 2 ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มี 6 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 8 ห้องเรียน

บุคลากรในโรงเรียนมี จำนวน 12 คน ชาย 5 คน หญิง 7 คน ผู้อำนวยการ 1 คน ครู 5 คน พนักงานบริการ 1 คน พนักงานธุรการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน

อาคารเรียนมีจำนวน 1 หลัง แบบ ป 1 ฉ.ใต้ถุนเตี้ย 6 ห้องเรียน อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง แบบ สปช. 201 ส้วม 2 หลัง 8 ที่ มีสนามฟุตบอล สนามตะกร้อ สนามวอลเลย์บอล อย่างละ 1 สนาม

โรงเรียนราษฎร์บำรุง มีห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง

ห้องพยาบาล 1 ห้อง

ลักษณะชุมชนตั้งอยู่บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ประชากรประกอบเกษตรกรรม รับจ้าง และค้าขาย นับถือศาสนาพุทธ สภาพเศรษฐกิจของชุมชนมีรายได้ค่อนข้างต่ำ ชุมชน มีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาเป็นอย่างดี

คำขวัญของโรงเรียน

ภูมิปัญญาเลิศล้ำคู่ค้ำคุณธรรม นำการพัฒนา เป็นคนมีค่าของสังคม

สีประจำโรงเรียน

สีแสด - ดำ

สีแสด หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความประสบผลสำเร็จ

สีดำ หมายถึง ความมั่นคง ความอดทน มุ่งมั่น

สีแสด ดำ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง พร้อมที่จะก้าวไปสู่ ความสำเร็จด้วยความอดทนมุ่งมั่นและมีความมั่นคง

ปรัชญา

วิริเยน ทุกขมเจติ

คนจะล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร

วิสัยทัศน์

โรงเรียนราษฎร์บำรุง เป็นสถานศึกษาที่ทันสมัย ภูมิทัศน์ที่สวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน บุคลากรในโรงเรียนมีจิตใจโอบอ้อมอารีมีความเมตตาต่อศิษย์ และได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและชุมชนมีส่วนร่วม จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นคนเก่ง มีความรู้ได้มาตรฐาน และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

เป้าหมาย

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นบุคคลมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานช่วงชั้น ดำรงตนเหมาะสมและมีความสุข

2. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นครูมืออาชีพ

3. มีสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ

4. มีระบบการบริหารจัดการแบบโรงเรียนเป็นฐานยึดหลักธรรมาภิบาลและชุมชนมีส่วนร่วม

5. โรงเรียนมีอาคารสถานที่เพียงพอ มีภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมที่สวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานช่วงชั้น ดำรงตนเหมาะสม และมีความสุข

2. พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถสู่ครูมืออาชีพ

3. พัฒนา จัดหาให้มีสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยให้เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ การบริหารจัดการ

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบโรงเรียนเป็นฐานยึดหลักธรรมาภิบาลและชุมชนมีส่วนร่วม

5. ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ผู้เรียนปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ

2. ผู้เรียนมีนิสัยรักความสะอาด มีสุขนิสัยที่ดี รู้จักดูแลสุขภาพของตนเอง

3. ผู้เรียนมีนิสัยรักการทำงาน ขยัน ขันแข็ง รักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการค้นคว้า คิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ และใช้ปัญญา

4. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

5. ผู้เรียนมีทักษะในการบริโภค กินเป็น ใช้เป็น ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

6. ผู้เรียนมีความภูมิใจ มีจิตสำนึกในการที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อาชีพในท้องถิ่นของตนเอง

เป้าหมายปี 2554

1. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษา ร้อยละ 100

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประกวดแข่งขัน ด้านความรู้ความสามารถได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ร้อยละ 40

3. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองที่มีต่อการให้บริการด้านการศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับดี ร้อยละ 90

4. ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ อบรม ประชุม สัมมนา ด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ การผ่านการประเมิน วิทยฐานะ ใบประกอบวิชาชีพครูต่อปี ร้อยละ 100

5. ร้อยละของครูที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ ร้อยละ 50

6. ร้อยละของระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้วยหลักธรรมาภิบาลและชุมชนมี ส่วนร่วม มุ่งเน้นผลงานในระดับดี ร้อยละ 80

7. ระดับความพึงพอใจในการระดมทุน และทรัพยากรทางการศึกษาที่ได้จากการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนผู้ปกครอง ชุมชน ในระดับดี ร้อยละ 50

ภาพโรงเรียนในอนาคต

1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่เพียงพอ และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

2. มีสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอ

3. มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างหลากหลาย

4. มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

5. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ขยันขันแข็ง ใฝ่รู้ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

6. ผู้เรียนมีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี และมีสุนทรียภาพทางดนตรีและกีฬา

7. มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล งบประมาณมุ่งเน้นผลงาน และคุณค่า

8. ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทย การอ่านการเขียน การสื่อความ

9. ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์

10. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนึกในพระคุณของบุพการี มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษา

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประกวดแข่งขัน ด้านความรู้ความสามารถได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา

3. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองที่มีต่อการให้บริการด้านการศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับดี

4. ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ อบรม ประชุม สัมมนา ด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ การผ่านการประเมิน วิทยฐานะ ใบประกอบวิชาชีพครูต่อปี

5. ร้อยละของครูที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติด้านการปฏิรูปการเรียนรู้

6. ร้อยละของระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบ ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ด้วยหลักธรรมาภิบาลและชุมชนมีส่วนร่วม มุ่งเน้นผลงานและคุณค่าในระดับดี

7. ระดับความพึงพอใจในการระดมทุน และทรัพยากรทางการศึกษาที่ได้จากการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนผู้ปกครอง ชุมชน ในระดับดี