บุคลากร

นายฉัตรกุล พรมอ้น

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีลองกลาง

นางสายใจ มาทน

ครูชานาญการพิเศษ

นางพัชรวรรณ กล้วยภักดี

ครูชำนาญการ

นางฉวีวรรณ สามหมอ

ครู คศ.1